TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU- SÁCH Y KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN Y1

11 / 100

TỔNG HỢP LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU- SÁCH Y KHOA DÀNH CHO SINH VIÊN Y1

GIẢI PHẪU: 
 1. Bài giảng giải phẫu học – ĐH Y HN https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmWHZLZVFuby13NlE/view
 2. Atlas giải phẫu người của Frank H.Netter https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNkxjeUZZN2JySjQ/edit
 3. Atlas giải phẫu người của Joihanne W.Rohen và cộng sự https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmR2pDcFNWbGxiZWs/view
SINH LÍ BỆNH- MIỄN DỊCH
 1. Sinh lí học YHN ( Tập 1, Tập 2) https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNk1GUU1uYkd0cjQ/view https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmN2NaRjdTYXN3cUk/view
 2. Atlas sinh lý học https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmRFN5ZWFZZ3dpYVE/view
 3. Bài giảng sinh lý học hệ tuần hoàn 

Tuần hoàn: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZ1BvM3FEcUFkX2M/view

Hô hấp: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNWhJZHpUQ2QxYkk/view

Tiêu hóa: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmd3JvTGl3N3NoU2M/view

Thận- tiết niệu: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSGsyY0Z0VnEteEE/view

Thần kinh: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmeU9wcUdJUHhNNEk/view

Nội tiết: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmQUpmU2FObVR3N0k/view

Máu và thể dịch: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmLWE1eEl4MXpBNUE/view

4. Sinh lý bệnh – ĐH Y Hà Nội https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxma2xHSWVZZnpCZVk/view

5. Sinh lý bệnh – ĐH Y Huế https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmRERiWm93eDFBbFE/view

6. Bài giảng Sinh lý bệnh – HV Quân Y https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmM0cxeDdzeENqOEU/view

7. Miễn dịch học của ĐH Y HN https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmQzNmeC0xRkRQaDA/view

HÓA SINH:
 1. Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y HN https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmSndmZFZaVWpudFk/view
 2. Hóa sinh lâm sàng của ĐH Y Dược TP HCM https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmbU9iZ2NudlJSc2s/view
 3. Giáo trình Hóa sinh của ĐH Y Huế https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmYkZwaW1zcHg1VFE/view
 4. Một số chỉ số hóa sinh thường gặp https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmcXJMU2F0cjUySFk/view
 5. PCR – các vấn đề cơ bản và áp dụng trên lâm sàng https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmNGxaRVJlSDBVa2M/view
Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmZWNNNlI2MTJwNDA/view
Hóa học đại cương của bộ Y Tế:  https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmcGp6c3d3ai1VdDg/view
Di truyền y học:  https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmeXFzdEpmckNLdVk/view
Giáo trình Vi sinh vật Y học: https://drive.google.com/file/d/0Bw0Y1kRVykxmS3VoV0JsMjNuTzg/view