Giải phẫu cắt lớp CT-MRI cuốn 3:Cột sống- Chân-tay

link tải: https://drive.google.com/file/d/1qeBZSH_EjWlE-a-M9GF56fLe-Gfh2Tva/view?usp=sharing