Giải phẫu cắt lớp CT-MRI cuốn 2:Ngực-Bụng-Chậu

link tải:https://drive.google.com/file/d/1B7pDnc3TXNG1MfnhhEj3hAjIFQlVPbDL/view?usp=sharing