Sinh lý tim ứng dụng trong siêu âm

link tải:https://drive.google.com/file/d/1Y9aXAKdVAZrFTAQ6XOshnFjLwVveWzbF/view?usp=sharing